ساخت خانه معلم به مساحت ۴۵ متر مربع و تجهیز کامل آن در روستای مرزی آلاوان در آذربایجان شرقی