دیدار صمیمی با خانواده ی شهدا و مدافعان حرم هر دو هفته یک بار به همراه بچه های گروه