با کمک های نقدی و غیر نقدی مردم عزیز پا در ساخت و کمک به مناطق محروم و زلزله زده گذاشته ایم