تهیه ۳۱۳ ؛ذایی گرم به صورت مداوم برای نیازمندان منطقه و دیگر مناطق تهران در طرح #یکشنبه_های_علوی